या सदरातील एक प्रकरण हे एक ९६ कुळी मराठा आडनाव दर्शवते.आपले विचार किंवा प्रश्न आपण संबंधित आडनावाखाली वर्ग करा.


अहिरराव

गोत्र :- देवक:-

आंग्रे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

आंगन

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

इंगळे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

कदम

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

काळे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

काकडे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

कोकाटे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

खंडागळे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

खडतरे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-